top of page

SM I FOTOGRAFI

TÄVLINGSREGLER 2023

 

Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa tävlingsregler.

ANMÄLAN TILL SM

För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom SM's tävlingsportal. För att kunna skicka in bidrag måste ett konto i tävlingsportalen registreras. Ett konto kan registreras innan tävlingen öppnar (rekommenderas). Det går också att förbereda inför anmälan till tävlingen genom att ladda upp bilder innan anmälan öppnar, men bidrag kan endast skickas in under det tidsfönster då anmälan är öppen.

 

Det är också i tävlingsportalen som du, efter tävlingens slut, loggar in för att se resultatet på dina inskickade bidrag, samt laddar ner eventuellt erhållna diplom. Även resultatet från den digitala kvaltävlingen läggs upp efter prisutdelningen. Tänk på att det kan dröja några dagar pga den stora arbetsbörda det innebär att arrangera SM-dagarna.

Du använder samma konto i tävlingsportalen under kommande tävlingsår, så lägg på minnet vilken emailadress/user name du registrerar i portalen.

 

TÄVLINGSAVGIFT

Observera att bidrag inte räknas som inlämnade förrän tävlingsavgiften erlagts. Tävlingsavgiften är 295.-/bild, inkl moms och den betalas genom portalen i samband med att du laddar upp ditt/dina tävlingsbidrag.

GENERELLA REGLER

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

 

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare och ha fyllt 18 år.

 

Varje enskild fotograf kan tävla med valfritt antal bilder fördelat på valfritt antal kategorier. Dock kan samma fotograf endast gå vidare till printfinal med max 4 bilder i varje enskild kategori. Alla bilder som sänds in kan däremot bli belönade med diplom i den digitala kvaltävlingen, om de erhåller de poäng som krävs enligt den POÄNGSKALA som domarna arbetar utifrån när de bedömer och poängsätter tävlingsbilderna.

Du har möjlighet att sätta en titel på din bild vid uppladdning. Den titeln kommer att presenteras för juryn. Vi rekommenderar STARKT att du har en engelsk titel - tänk på att det är en internationell jury där alla inte kan svenska.

En bild som deltagit i SM-tävling får inte delta igen i någon form i SM-tävlingen framöver. Exempelvis får en bild som deltagit i färg inte senare lämnas in som svartvit.

 

Bilder får bara tävla i en kategori (kopior i flera kategorier är inte tillåtet även om de redigerats på olika sätt).

 

Bilder som tävlar får inte presenteras som tävlingsbilder, till exempel på sociala medier, innan tävlingen är avslutad. Bilder får vara publicerade tidigare i andra sammanhang, samt ha deltagit i andra tävlingar.

 

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du att SM-organisationen, utan ersättning, publicerar dina insända bidrag i marknadsföringssyfte på bland annat SM:s webbsida, sociala media och i den tryckta SM-boken.

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommittén för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter. 

Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC. 

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina bidrag, om de tas ut, även får tävla för Sveriges landslag i fotografi i tävlingen World Photographic Cup. 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att att din/dina bilder och ditt resultat, får publiceras på någon av SM i Fotografis marknadsföringskanaler (hemsida, sociala medier, SM-boken mm), samt i andra sammanhang som rör tävlingen. Även sponsorer får publicera/visa bilderna i sammanhang som rör tävlingen.

 

Närsomhelst har den tävlande rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila competition@smfotografi.se 

Inbetald tävlingsavgift återbetalas ej.

Juryns beslut är slutgiltigt.

 

Domare får ej deltaga med bidrag i tävling det år de dömer. 

UPPHOVSMAN, UPPHOVSRÄTT OCH MODELLERS GODKÄNNANDE

Du måste vara ensam upphovsman till dina tävlande bidrag. Du ska ensam ha varit ansvarig för alla delar av ditt bildskapande - kamerainställningar, ljussättning, regi, posering och redigering samt val av fotograferingsmiljö.

 

Du ansvarar själv för att alla dina modeller godkänt publicering av de bilder där de medverkar.
 

Du bibehåller full upphovsrätt till dina insända bilder.

AI, DIGITAL MANIPULATION OCH KOMPOSITBILDER

Digital manipulation och kompositbilder är tillåtna i alla kategorier, utom Dokumentär och Dokumentär bröllop. Är större delen av bilden skapad genom montage av flera bilder SKA den skickas in i kategorin Digital illustration.


Vid kompositbilder måste alla bildelement vara skapade av fotografen själv. 

Bilder eller bildelement skapade med hjälp av AI är ej tillåtna i någon kategori i SM i fotografi.

VERIFIKATION - ORIGINALFILER

För samtliga bilder som går till printfinal kommer den/de obearbetade orginalbilderna begäras in för att kunna verifiera att fotografen är upphovsman till sin färdiga tävlingsbild. Instruktioner för detta kommer att sändas via mail till aktuella fotografer i samband med att övriga instruktioner sänds ut inför printfinalen.

 

Originalbilden/-bilderna kan även begäras in tidigare under tävlingens gång. Aktuell fotograf blir i sådant fall kontaktad av huvuddomaren och får instruktioner hur och när originalfilerna ska skickas in. Det är alltså viktigt att spara originalbilden/-bilderna och ha dem tillgängliga i händelse av en sådan begäran.

Vid kompositbilder ska ALLA bildelement skickas in som separata originalfiler enligt ovan. Instruktioner ges av huvuddomaren via mail..

DISKVALIFIKATION

Om det kommer till juryns vetskap att någon bild har förorsakat lidande för djur eller ödeläggelse av naturmiljö, kan deltagare diskvalificeras. Alla bilder som inte möter tekniska angivelser/krav eller som bryter mot angivna regler diskvalificeras.

 

Finalbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid innan printfinalen kommer att diskvalificeras. Deadline och fullständiga instruktioner för inlämning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits. 

 

Finalbilder (printar) som inte är märkta på rätt sätt på baksidan av printen, kommer att diskvalificeras. Instruktioner för märkning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits.

Finalbilder (printar) som inte har rätt mått enligt SPECIFIKATIONERNA FÖR PRINTFINALEN kommer att diskvalificeras.

Finalbilder (printar) som har förändrats jämfört med den digitala tävlingsbilden (t ex genom beskärning, kloning, retusch, färgkorrigeringar osv) kommer att diskvalificeras.

Finalbilder (printar) som på annat sätt skiljer sig från den digitala tävlingsbilden kommer att diskvalificeras.

SPECIFIKA REGLER

Läs noga under KATEGORIER vilka specifika regler som gäller för just den kategori du ska deltaga i och välj kategori med omsorg. En bild som skickats in till en mindre passande kategori (för just den bilden), kan få lägre poäng än om bilden tävlar i en mer passande kategori. 

REGLER FÖR DEN DIGITALA KVALTÄVLINGEN

​SPECIFIKATIONER FÖR DEN DIGITALA KVALTÄVLINGEN

 • Filen ska vara minst 4000 pixlar på längsta sidan och lämnas in med eller utan digital passepartout.

 • Filerna ska skickas in som JPEG, i sRGB eller AdobeRGB.

 • Filstorleken får inte överskrida 50 MB.

 

TIPS KRING ATT FÖRBEREDA DEN DIGITALA TÄVLINGSFILEN

 • Om du i printfinalen önskar presentera tävlingsbilden med en mönstrad passepartout så måste denna finnas med i det digitala tävlingsbidraget. Tänk då på att storleksförhållandet 4:5 är ett krav i printfinalen och anpassa ditt digitala bidrag utifrån detta.

 • Om din bild lämnas in utan passepartout i den digitala kvaltävlingen i ett annat format än 4:5 (40x50 cm) eller 1:1 (40x40 cm), så kommer du behöva lägga till en passepartout till printfinalen för att finalprintens storlek ska stämma med specifikationerna för tävlingsprintar.

REGLER FÖR PRINTFINALEN

​SPECIFIKATIONER FÖR PRINTFINALEN

 

 • Tävlingsprintens mått ska vara 40x40 cm eller 40x50 cm, plus/minus 5 mm. Var noga och kontrollmät dina bidrag innan de skickas in.

 • Bilden ska vara monterad på kartong eller foamboard/kapa och får vara max 7 mm tjock (inkl. utanpåliggande passepartout).

 • Beskärning av den printade bilden får inte ske med mer än 3 mm/sida, jämfört med den digitala filen. Vid montering med utanpåliggande passepartout får denna ej överlappa bilden med mer än 3mm/sida. Beskärning eller överlapp med mer än 3mm medför automatisk diskvalificering.

 • Tänk på att domarna tar med printens skick och kvalitet på montering i bedömningen. Detta inkluderar även t ex ojämnt skurna kanter, luftbubblor och knöliga hörn.

 • Om en passepartout används ska den synliga, printade bilden vara minst 100 cm i omkrets, exempelvis minst 25x25 cm eller 20x30 cm.

 • Tävlingsetiketten ska sitta på baksidan av printen, i övre högra hörnet, när finalbidraget anländer till tävlingsplatsen.

 • Bilden ska vara en exakt kopia av det digitalt insända tävlingsbidraget med det undantaget att en ENFÄRGAD digital eller utanpåliggande passepartout får läggas till. Mönstrade passepartout ses som en del av bilden och måste finnas med på den digitala filen. Enfärgad passepartout med olikfärgad kärna är tillåtet.

 • Bilden får anpassas (ljus, mättnad, kontrast och skärpa) efter vald papperstyp för att uppfattats på samma sätt som den inskickade digitala tävlingsbilden.

 • Vidare instruktioner om bildleverans kommer med e-post till berörda fotografer

OBSERVERA

 • Bilder som inte följer reglerna kommer att diskvalificeras. 

 • Finalbilder som ej skickas in i printat utförande i tid, kommer att diskvalificeras.

 • Domarna kommer endast att bli presenterade de bilder som uppfyller alla kriterier.

 • Inskickade bidrag kan hämtas på plats efter avslutad tävling personligen eller av ombud.

 • Bildväskor eller lådor som önskas åter skall märkas tydligt med Namn och “Återlämnas” på utsidan. Dessa sparas då och kan hämtas på samma ställe som utlämning av tävlingsbilderna. Allt annat packmaterial slängs.

 • Vid händelse av att ett publikt event ej kan hållas gäller särskilda regler för retur av bidrag. 

Tänk på att packa bilderna väl för att minska risken för transportskador och tänk också på att det är viktigt att förpackningen går enkelt att öppna utan att bilderna skadas. Använd INTE tejp i paketet - det kan skada både dina egna och andras tävlingsbidrag.

bottom of page